Nationella Regimbiblioteket
regionala cancercentrum i samverkan

Nationella Regimbiblioteket

Välkommen till hemsidan för Nationella Regimbiblioteket

I nationella regimbiblioteket finns idag drygt 300 fastställda regimer. Fastställande sker efter granskning och godkännande av regimansvariga inom respektive nationell vårdprogramgrupp. De fastställda regimerna finns listade här och kan skrivas ut som pdf-er eller hämtas via xml-filer till Cytodos och CytoBase.

För närvarande (oktober 2017) pågår arbete med nationella regimer inom gynekologisk cancer, prostatacancer och myelom.

Regimer

Tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras – är en nödvändig del av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet inom cancervården.

Nationell samverkan kring läkemedelsregimer optimerar resursutnyttjandet och ger kvalitetssäkrad information som underlättar uppföljning och jämförelser.

Basfakta

Basfakta, medicinska och farmacevtiska fakta, finns fastställda för de flesta läkemedelssubstanser som används vid cancerbehandling.

Nyheter

20181217

Nya regimer – Dabrafenib-Trametinib, Bevacizumab-Erlotinib, Durvalumab, Pembrolizumab-Cisplatin-Pemetrexed, Pembrolizumab-Karboplatin-Pemeterxed, Brigatinib (laddningsdos) och Brigatinib (underhållsdos), samtliga lungcancer. Cyklofosfamid po, bröstcancer. Doxorubicin liposomalt (Caelyx)-Trabektidin (Yondelis), äggstockscancer.

Nya versioner av regimer – Pembrolizumab, andra linjen, version 2, fast dos 200 mg (lunga).

Nya basfakta – durvalumab och brigatinib.

Övrigt – Nedsläckningen av Cytostatikamanualen, Södra sjukvårdsregionen, har startat med indikationerna gastrointestinal cancer, maligna lymfom och lungcancer. Vi jobbar vidare med nedsläckningen med målet att den ska stängas helt. Hänvisningstext finns till Nationella regimbiblioteket.


20181107

Nya versioner av regimer – Pembrolizumab fast dos, version 2, fast dos 200 mg (Melanom).
SOX, version 2, infusionstiden för Oxaliplatin är ändrad till 2 timmar (tidigare 1 timme). Under "Villkor och kontroller under administration" har följande mening lagts till: Om första kuren gått bra kan man prova att ge Oxaliplatin på 1 timme. (Matstrups- och magsäckscancer).

Nya basfakta – Gemtuzumabozogamicin och Inotuzumabozogamicin.

Övrigt – Under Stöddokument finns nu länk till broschyren "Om du funderar på komplementär och alternativ medicin" från RCC Stockholm-Gotland.


20180910

Nya regimer – Bendamustin-Brentuximab-vedotin (lymfom).
Bevacizumab 7,5 mg respektive 15 mg/kg, Docetaxel veckovis, Doxorubicin liposomalt (Caelyx), Doxorubicin liposomalt (Caelyx)-Karboplatin, IP Cisplatin (intraperitonealt), IP Mitoxantron (intraperitonealt), Karboplatin, Karboplatin-Paklitaxel, Paklitaxel veckovis, PEI (Cisplatin-Etoposid-Ifosfamid) och TIP (Cisplatin-Ifosfamid-Paklitaxel) – samtliga äggstockscancer.

Nya versioner av regimer – Bendamustin 100 respektive 120, version 2, information om profylaxbehandling tillagd.
Rituximab-Bendamustin 70 respektive 90 respektive 110 och Rituximab-Bendamustin-Cytarabin (R-BAC), version 2, profylax vid pneumocystis jiroveci och rekommendation vid herpes har lagts till.
Gemcitabin, version 2, information om kontroller inför regimstart och inför ordination har lagts till.
Gemcitabin-Oxaliplatin (GEMOX), version 2, information om kontroller inför regimstart, inför ordination och rekommendation dosreduktion har lagts till, samtliga lymfom.
Bevacizumab-Kapecitabin, Bevacizumab-FOLFIRI 14 dagar och Bevacizumab-FOLFOX 14 dagar, version 2, Villkor och kontroller för administration - förenklad information för de första infusionerna: Första infusionerna ges enligt lokala rutiner, alternativt se Basfakta eller FASS, samtliga tjock- och ändtarmscancer.

Nya basfakta – Bosutinib, Kabozantinib, Ponatinib och Venetoklax.

Övrigt – Med start för regimerna med Karboplatin vid äggstockscancer har vi förenklat Calverts formel något men också lagt till information enligt följande: "Cockcroft-Gault formel bör inte användas vid BMI på 25 eller högre. GFR värde över 125 ml/min bör inte användas. Maxdos vid AUC 5 är 750 mg."
Maxdosen skiljer sig vid olika AUC, referensen är "New Guidelines for Carboplatin Dosing"


20180706

Fastställda regimer – Ibrutinib (lymfom). Avelumab (övrigt, metastaserad merkelcellscancer). Övrigt är en ny diagnos för att samla regimer för mindre diagnoser.
Docetaxel-Karboplatin, Etoposid po, Gemcitabin, Gemcitabin-Karboplatin och Olaparib (äggstockscancer).
Bortezomib-Cyklofosfamid-Dexametason (VCD), Bortezomib-Dexametason 21 dagar (VelDex), Bortezomib-Dexametason 35 dagar (VelDex), Bortezomib-Melfalan-Prednison (CTD),
Daratumab vecka 1-8, Daratumumab vecka 9-24, Karfilzomib-Dexametason, kur 1, startdoser (KD), Karfilzomib-Dexametason, kur 2 osv, underhållsdoser (KD), Melfalan-Prednison (MP),
Melfalan-Prednison-Talidomid (MPT) och Talidomid-Dexametason (TalDex) (myelom).

Nya versioner av regimer – CAPOX, version 2, namnbyte regim från XELOX till CAPOX som används internationellt (matstrups- och magsäckscancer och tjock- och ändtarmscancer). CAPIRI, version 2, namnbyte regim från XELIRI till CAPIRI som används internationellt (tjock- och ändtarmscancer).
Rituximab-Cytarabin högdos kur 2,4,6, version 2, Anvisning för ordination - texten "Kur 6, dag 10 (9, 10 eller 11) ges en extra dos Rituximab före stamcellsskörd." har tagits bort.
Rituximab-CHOP-HDMTX 21, version 2, Dosreduktion rekommendation - Metotrexat, gräns för GFR ändrad till < 50.
Rituximab-MPV kur 1,3,5, (7), version 2, tid för infusion Metotrexat är ändrad till 3 timmar (tidigare 2 tim). Anvisning för ordination - "Maxdos vid denna regim Vinkristin 2,8 mg" borttagen. Text ändrad till: G-CSF dos 0,5 ME/kg och dygn, ges med start dygn 6. Om peg-filgrastim ges 6 mg subkutant dag 6. Dosreduktion rekommendation – Metotrexat, gräns för GFR ändrad till < 50.
Rituximab-MPV kur 2,4,6, version 2, tid för infusion Metotrexat är ändrad till 3 timmar (tidigare 2 tim). Anvisning för ordination - "Maxdos vid denna regim Vinkristin 2,8 mg" borttagen. Text ändrad till: G-CSF dos 0,5 ME/kg och dygn, ges med start dygn 6. Om peg-filgrastim ges 6 mg subkutant dag 6. Dosreduktion rekommendation – Metotrexat, gräns för GFR ändrad till < 50.
Regimerna med Rituximab (lymfom).

Fastställda basfakta – Ixazomib


20180525

Fastställda regimer – Palbociklib och Ribociklib (bröstcancer).
Nivolumab fast dos varannan vecka, Nivolumab fast dos var fjärde vecka och Ipilimumab-Nivolumab (melanom).
Mitoxantron intraperikardiellt och Nivolumab fast dos varannan vecka (lungcancer).
Bevacizumab 10 mg/kg, Cyklofosfamid po, Topotekan iv och Topotekan po (äggstockscancer).

Nytt stöddokument – "Bedömning och hantering av biverkningar i samband med immunterapi med checkpointhämmare", nu version 22/5-2018.


20180413

Fastställda regimer – Nivolumab, Pembrolizumab och IKE polikliniskt (alla lymfom).

Nya versioner av regimer – Metotrexat högdos CNS-profylax, version 2, infusionstid Metotrexat ändrad till 3 timmar (från 24 tim). Åldersgräns för dosreduktion ändrad i enlighet med nytt vårdprogram: Patienter > 70 år ges 2000 mg/m2. Cytarabin högdos CNS-profylax, version 2, åldersgräns för dosreduktion ändrad i enlighet med nytt vårdprogram: Patienter 60-70 år ges 2000 mg/m2/dos. Patienter > 70 år ges 1000 mg/m2 (båda regimerna lymfom).

Fastställda basfakta – Avelumab intravenös infusion och Mitoxantron intraperikardiell instillation.

Nytt stöddokument – Antiemetika Rekommendationer 2017 – Nätverket för cancerrelaterat illamående. Dokumentet finns också publicerat på Sjuksköterskor i cancervård’s webbsida. Tack till Anki Delin Eriksson och Lena Solitander på Sahlgrenska Universitetssjukhuset!


20180312

Fastställda regimer – Regimerna vid behandling av akut promyelocytleukemi (APL) ligger under AML.

Nytt stöddokument – Bedömning och hantering av biverkningar i samband med immunterapi med checkpointhämmare, version 2018-03-07. Dokumentet är översatt från danska och anpassat till svenska förhållanden av Gustav Ullenhag, Martin Sandelin och Sara Sveijer, samtliga verksamhetsområde Blod och tumörsjukdomar, Akademiska sjukhuset. Dokumentet har förankrats i ett kliniskt nätverk för immunologiska biverkningar.


20180226

Fastställda regimer – Alektinib (lunga))

Nya versioner av regimer – Alla regimer med Karboplatin vid lungcancer är nu version 2. Volymen för infusion Glukos 50 mg/ml har ändrats till 250 ml från tidigare 500 ml. Detta för att picc-line ofta används och för att infusionstiden ska bli rimlig. Karboplatin, som har styrkan 10 mg/ml, ger ofta ett rejält tillskott till volymen (500 mg=50 ml).
Paklitaxel och Ramucirumab-Paklitaxel (matstrupe- och magsäckscancer), version 2, texten för premedicinering har utvidgats så att också intravenös medicinering finns med.MATRIX (lymfom), version 2, tillägg har gjorts av Filgrastim som ska ges med start dag 12, i 8 dagar.

Fastställda basfakta – Bortezomib subkutan injektion.


20180125

Fastställda regimer – Atezolizumab och Karboplatin-Nab-Paklitaxel (Abraxane) (lunga). Rituximab-CHOEP 21, Rituximab-MPV, kur 1,3,5,(7) och Rituximab-MPV, kur 2,4,6 (lymfom).

Nya versioner av regimer – Alla regimer för BFM 2004 (lymfom) har nu version 2 där Rituximab ingår. Enligt vårdprogrammet ska Rituximab ges i varje kur. Regimerna vid hjärntumörer har nu version 2, se respektive regim för versionsförändringar.

Fastställda basfakta – Alektinib kapsel.


20171220

Nya versioner av regimer – FOLFIRI (matstrups- och magsäckscancer), version 2. Infusionstid för Irinotekan ändrad från 30 min till 60 min, vilket är samma som för Kalciumfolinat i regimen. BFM 2004 A24-Rituximab, lymfom, version 2. Enligt vårdprogrammet ska Rituximab ges i varje kur. Övriga regimer för BFM 2004 kommer också att ändras.

Fastställda basfakta – Atezolizumab infusion och Ribociklib, tablett.

Nytt är också att tilläggsinformationen "Liposomalt" nu kommer med i xml-filen, t.ex Doxorubicin intravenös infusion Liposomalt. Annan tilläggsinformation är "Nab", t.ex. Paklilaxel intravenös infusion Nab och "Bärbar infusionspump", t.ex Doxorubicin intravenös infusion Bärbar infusionspump.

Oxaliplatin och spoldropp texten i FASS om att "Natriumkloridlösningar eller kloridlösningar får aldrig användas för spädning när man ger Oxaliplatin" har tolkats som att Glukos 50 mg/ml ska användas som spoldropp. I Regimbiblioteket anger vi Natriumklorid 9 mg/ml som spoldropp med stöd av en artikel där stabiliteten för Oxaliplatin blandad i Natriumklorid 9 mg/ml undersöktes (Metha AM et al. Stability of oxaliplatin in chloride-containing carrier solutions used in hyperthermic intraperitoneal chemotherapy. Int J Pharm. 2015 Feb 1;479(1):23-27). De rapporterar en nedbrytning av Oxaliplatin på < 10 % efter 30 minuter. Tiden för kontakt när Natriumklorid används som spoldropp är liten och försumbar för ev. nedbrytning. Jämför hur ni hanterar Karboplatin, där den blandas i Glukos men där spoldroppet är Natriumklorid.


20171023

Fastställda regimer – Trastuzumab iv laddningsdos 6 mg/kg (matstrups- och magsäckscancer).

Nya versioner av regimer – Trastuzumab iv laddningsdos 8 mg/kg (matstrups- och magsäckscancer), version 2. Olika startdoser om behandling i regim med 14 eller 21 dagar.

Fastställda basfakta –Palbociklib kapsel, Pomalidomid kapsel, Letrozol tablett, Radium (Ra-223) diklorid (Xofigo) intravenös injektion, Irinotekan intraperitoneal instillation och Oxaliplatin intraperitoneal instillation.

Uppdaterad basfakta – Pembrolizumab där Glukos 50 mg/ml också är möjlig infusionsvätska samt information om att infusionskoncentrat också finns registrerat.

Nytt är också sökfunktion som finns högst upp på sidan till höger! Här kan ni skriva in önskad substans och se vilka regimer de ingår i.


20170822

Fastställda regimer – Pemetrexed i Glukos, Cisplatin-Pemetrexed (i Glukos), Karboplatin-Pemetrexed (i Glukos) och Bevacizumab-Cisplatin-Pemetrexed (i Glukos) (Lungcancer).

Generika för Pemetrexed, t.ex Armisarte, ska blandas i infusionsvätska Glukos 50 mg/ml, därför har nya regimer gjorts. Samtidigt har motsvarande beredningar, som redan finns fastställda, fått ett namnförtydligande genom att Natriumklorid respektive (i Natriumklorid) har lagts till i regimnamnet.

Nya versioner av regimer – KLL – Ibrutinib, version 2. Text har lagts till efter utskick från Janssen: "Hepatit B-virusstatus ska fastställas innan behandling med Ibrutinib startas. Risk för reaktivering av hepatit B."

Nya versioner av basfakta – Pemetrexed, version 2. Anvisningar för Beredning och hållbarhet samt för Läkemedelsinformation har uppdaterats.


20170707

Fastställda regimer – Rituximab-CHOP-HDMTX (lymfom).
Matstrups- och magsäckscancer - Ramucirumab och Ramucirumab-Paklitaxel är fastställda.
Tjock- och ändtarmscancer - Bevacizumab-FOLFOX, Bevacizumab-Kapecitabin 21 dagar, Cetuximab-FOLFOX 14 dagar, Panitumumab-FOLFIRI och Panitumumab-FOLFOX är fastställda.

Nya versioner av regimer – Matstrups- och magsäckscancer – FLOT och FLOT pump, version 2. Ändrat så att Kalciumfolinat späds i Glukos 50 mg/ml.


20170613

Fastställda basfakta – Panobinostat kapsel och Ruxolitinib tablett är fastställda.

Fastställda regimer – regimerna för lungcancer är nu fastställda. Ett stort tack främst till Ronny Öhman och till Håkan Griph, Ing-Marie Nilsson och Mia Carlsson Lungkliniken, SUS Lund!


20170524

Fastställda basfakta – Regorafenib tablett fastställd.

Fastställda regimer – regimerna för malignt melanom är nu fastställda. Ett stort tack till Gustav Ullenhag, Akademiska sjukhuset, Uppsala!


20170502

Fastställda basfakta – Granisetron, peroral tablett och intravenös injektion fastställda.

Fastställda regimer – fler regimer för tjock- och ändtarmscancer har fastställts, Bevacizumab-FOLFIRI 14 dagar, FLOX, FOLFIRINOX, FOLFOX, FOLFOXIRI, IROX, SOX och XELOX.

Xml-filer – ännu fler regimer har validerats inom GI-området och finns nu tillgängliga.


20170330

Fastställda basfakta – Arseniktrioxid, Necitumumab, Olaratumumab, Osimertinib, Tretionin.

Fastställda regimer – fler regimer för tjock- och ändtarmscancer har fastställts. R-DA-EPOCH (lymfom) är fastställd.

Nya versioner av regimer:
Lymfom – BEACOPP, version 2. Lagt till information för Etoposid och dosreduktion vid lågt P/S-albumin och lågt GFR. Lagt till kontroller inför start av regim och inför ordination.

Xml-filer - ännu fler regimer har validerats och finns nu tillgängliga. Om ni saknar någon regim som xml-fil – hör av er så granskar vi.


referensgruppen

Poster som presenterades på SOF-dagarna i Örebro (Eva Ulff, Jenny Persson, AnnSofie Fyhr och Maarit Anttila Eriksson)


20170221

Fastställda basfakta – Ceritinib

Fastställda regimer – fler regimer vid neuroendokrina tumörer har fastställts (Karboplatin-Etoposid).

Nya versioner av regimer:
Lymfom – Obinutuzumab, kur 1, startdoser och kur 2 osv, underhållsdos, version 2. Dosen vid start dag 1 har ändrats så att 1000 mg ges i en infusionspåse. Text premedicinering har skrivits om. Indikation ändrad till Follikulärt lymfom.

Xml-filer - ännu fler regimer har validerats och finns nu tillgängliga. Om ni saknar någon regim som xml-fil – hör av er så granskar vi.


20161220

Fastställda basfakta – Enzalutamid, Irinotekan liposomal (Onivyde) och Netupitant, palonosetron (Akynzeo).

Fastställda regimer – KLL (kronisk lymfatisk leukemi) regimerna är nu klara. För lymfom är regimerna för BFM 2004 och BEAC klara. De första regimerna för neuroendokrina tumörer är fastställda (Streptozocin, Streptozocin-Fluorouracil). Regimen FLOT med bärbar pump vid matstrupe- och magsäckscancer är fastställd.

Nya versioner av regimer:
Lymfom
– BEAM ver 2. Har ändrat hydreringen från Glukos 50 mg/ml med Na 40 + K 20 till omväxlande Natriumklorid 9 mg/ml och Glukos 50 mg/ml.
– Rituximab-FC intravenös respektive peroral ver 2. Indikation enbart lymfom, tidigare KLL-kronisk lymfatisk leukemi. Dos för Rituximab nu enbart 375 mg/m2, vid KLL från andra kuren 500 mg/m2.

Xml-filer - efter validering finns nu ett flertal xml-filer tillgängliga att ladda hem.


20161121

Fastställda basfakta – Ofatumumab och Trifluridin, tipiracilhydroklorid (Lonsurf).

Basfakta på gång – Enzalutamid, Irinotekan liposomal (Onivyde) och Netupitant, palonosetron (Akynzeo).

Fastställda regimer finns nu också för huvuddelen av KLL (kronisk lymfatisk leukemi), för de första regimerna av testikelcancer respektive tjock- och ändtarmscancer. För urinvägarnas tumörer är nu också de intravesikala regimerna fastställda (BCG, epirubicin och mitomycin). Fler regimerna har lagts till för lymfom, t.ex Bretuximab-vedotin, COMLA, LCAL 99 och MATRIX. Nu återstår endast de olika regimerna för BFM 2004 att göra klara. Stort tack till Mats Jerkeman, Lund, som granskar och återkopplar snabbt.

Nya versioner av regimer:
Bröstcancer – Bevacizumab ver 2, rättat fel dos från version 1. Dosen ska vara 15 mg/kg vid kurintervall 21 dagar.
Lymfom – IKE (Etoposid-Ifosfamid-Karboplatin) ver 2, Ändring av hur mesna ges, förenkling enligt FASS för Uromitexan tabletter.


20161010

Nu är regimerna för bröstcancer fastställda. Ett stort tack till Maria Ekholm, Jönköping, och Henrik Lindman, Uppsala, för hjälp med arbetet!

referensgruppen

Referensgruppen träffades 160929 för diskussion om var vi befinner oss idag och hur vi kan utveckla regimbiblioteket. Många bra förslag på förbättringar kom fram. Bland annat att vi skall ha ett nyhetsbrev som kommer att publiceras på hemsidan och som skall gå att prenumerera på.

Om just du är intresserad av att prenumerera på nyhetsbrevet, skicka mail till ann-sofie.fyhr@skane.se

Frågor och synpunkter gällande innehållet i regimerna mottages tacksamt på samma epostadress.