regionala cancercentrum i samverkan

Nationella Regimbiblioteket

Välkommen till hemsidan för Nationella Regimbiblioteket

I nationella regimbiblioteket finns idag drygt 300 fastställda regimer. Fastställande sker efter granskning och godkännande av regimansvariga inom respektive nationell vårdprogramgrupp. De fastställda regimerna finns listade här och kan skrivas ut som pdf-er eller hämtas via xml-filer till Cytodos och CytoBase.

Regimer

Tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras – är en nödvändig del av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet inom cancervården.

Nationell samverkan kring läkemedelsregimer optimerar resursutnyttjandet och ger kvalitetssäkrad information som underlättar uppföljning och jämförelser.

Basfakta

Basfakta, medicinska och farmacevtiska fakta, finns fastställda för de flesta läkemedelssubstanser som används vid cancerbehandling.

Nyheter

20190213

Nya regimer – Doxorubicin liposomalt (Caelyx) och Karboplatin-Paklitaxel (livmoderkroppscancer). Karboplatin (extended) (äggstockscancer).

Nya versioner av regimer – FOLFIRINOX och FOLFOXIRI, ver 2.0, ordningen för hur de ingående substanserna ges har ändrats. Bevacizumab-FOLFIRI 14 dagar, Bevacizumab-FOLFOX 14 dagar och Bevacizumab-Kapecitabin 21 dagar, ver 2.0, Villkor och kontroller för administration - förenklad information för de första infusionerna (samtliga tjock- och ändtarmscancer).

Mindre versionsändringar av regimer – Ribociklib, ver 1.1, Dosreduktion rekommendation – ändrad information vid EKG (bröstcancer). BEP, ver 1.1, Ordination – lagt till Intravenös posthydrering kan bytas mot dryck (äggstockscancer). Karboplatin, Karboplatin-Docetaxel, Karboplatin-Doxorubicin liposomalt (Caelyx), Karboplatin-Gemcitabin. Karoplatin-Paklitaxel, version 1.1, för samtliga ändrat till högemetogen (äggstockscancer). PEI och TIP, ver 1.1, Ordination - Cisplatin, under behandlingsdygnen ges minst 2 liter vätska. Ändrat från 4 liter (äggstockscancer).

Övrig information – versionshanteringen har förbättrats och är uppdelat så att vi nu kan ange major och minor version. Major=1 och Minor=0 ger version 1.0. Major är versionsförändringar som kräver nytt fastställande, t.ex. ändringar för substanserna, doser och dagar. Minor är mindre justeringar i text, t.ex. information läggs till eller ändras. Vilka förändringar som gjorts framgår av Versionsförändringar, som finns längst ner i Översikten.


20190130

Nya regimer – Etoposid vid HLH, Klorambucil po enligt Lister, Metotrexat po veckovis, Rituximab-CHOP-mini, Rituximab-Cisplatin-Gemcitabin (Rituximab-GDP), samliga Lymfom. Regorafenib, tjock- och ändtarmscancer.

Nya basfakta – Abemaciklib och regorafenib


20181217

Nya regimer – Dabrafenib-Trametinib, Bevacizumab-Erlotinib, Durvalumab, Pembrolizumab-Cisplatin-Pemetrexed, Pembrolizumab-Karboplatin-Pemeterxed, Brigatinib (laddningsdos) och Brigatinib (underhållsdos), samtliga lungcancer. Cyklofosfamid po, bröstcancer. Doxorubicin liposomalt (Caelyx)-Trabektidin (Yondelis), äggstockscancer.

Nya versioner av regimer – Pembrolizumab, andra linjen, version 2, fast dos 200 mg (lunga).

Nya basfakta – durvalumab och brigatinib.

Övrigt – Nedsläckningen av Cytostatikamanualen, Södra sjukvårdsregionen, har startat med indikationerna gastrointestinal cancer, maligna lymfom och lungcancer. Vi jobbar vidare med nedsläckningen med målet att den ska stängas helt. Hänvisningstext finns till Nationella regimbiblioteket.


20181107

Nya versioner av regimer – Pembrolizumab fast dos, version 2, fast dos 200 mg (Melanom).
SOX, version 2, infusionstiden för Oxaliplatin är ändrad till 2 timmar (tidigare 1 timme). Under "Villkor och kontroller under administration" har följande mening lagts till: Om första kuren gått bra kan man prova att ge Oxaliplatin på 1 timme. (Matstrups- och magsäckscancer).

Nya basfakta – Gemtuzumabozogamicin och Inotuzumabozogamicin.

Övrigt – Under Stöddokument finns nu länk till broschyren "Om du funderar på komplementär och alternativ medicin" från RCC Stockholm-Gotland.


20180910

Nya regimer – Bendamustin-Brentuximab-vedotin (lymfom).
Bevacizumab 7,5 mg respektive 15 mg/kg, Docetaxel veckovis, Doxorubicin liposomalt (Caelyx), Doxorubicin liposomalt (Caelyx)-Karboplatin, IP Cisplatin (intraperitonealt), IP Mitoxantron (intraperitonealt), Karboplatin, Karboplatin-Paklitaxel, Paklitaxel veckovis, PEI (Cisplatin-Etoposid-Ifosfamid) och TIP (Cisplatin-Ifosfamid-Paklitaxel) – samtliga äggstockscancer.

Nya versioner av regimer – Bendamustin 100 respektive 120, version 2, information om profylaxbehandling tillagd.
Rituximab-Bendamustin 70 respektive 90 respektive 110 och Rituximab-Bendamustin-Cytarabin (R-BAC), version 2, profylax vid pneumocystis jiroveci och rekommendation vid herpes har lagts till.
Gemcitabin, version 2, information om kontroller inför regimstart och inför ordination har lagts till.
Gemcitabin-Oxaliplatin (GEMOX), version 2, information om kontroller inför regimstart, inför ordination och rekommendation dosreduktion har lagts till, samtliga lymfom.
Bevacizumab-Kapecitabin, Bevacizumab-FOLFIRI 14 dagar och Bevacizumab-FOLFOX 14 dagar, version 2, Villkor och kontroller för administration - förenklad information för de första infusionerna: Första infusionerna ges enligt lokala rutiner, alternativt se Basfakta eller FASS, samtliga tjock- och ändtarmscancer.

Nya basfakta – Bosutinib, Kabozantinib, Ponatinib och Venetoklax.

Övrigt – Med start för regimerna med Karboplatin vid äggstockscancer har vi förenklat Calverts formel något men också lagt till information enligt följande: "Cockcroft-Gault formel bör inte användas vid BMI på 25 eller högre. GFR värde över 125 ml/min bör inte användas. Maxdos vid AUC 5 är 750 mg."
Maxdosen skiljer sig vid olika AUC, referensen är "New Guidelines for Carboplatin Dosing"


20180706

Fastställda regimer – Ibrutinib (lymfom). Avelumab (övrigt, metastaserad merkelcellscancer). Övrigt är en ny diagnos för att samla regimer för mindre diagnoser.
Docetaxel-Karboplatin, Etoposid po, Gemcitabin, Gemcitabin-Karboplatin och Olaparib (äggstockscancer).
Bortezomib-Cyklofosfamid-Dexametason (VCD), Bortezomib-Dexametason 21 dagar (VelDex), Bortezomib-Dexametason 35 dagar (VelDex), Bortezomib-Melfalan-Prednison (CTD),
Daratumab vecka 1-8, Daratumumab vecka 9-24, Karfilzomib-Dexametason, kur 1, startdoser (KD), Karfilzomib-Dexametason, kur 2 osv, underhållsdoser (KD), Melfalan-Prednison (MP),
Melfalan-Prednison-Talidomid (MPT) och Talidomid-Dexametason (TalDex) (myelom).

Nya versioner av regimer – CAPOX, version 2, namnbyte regim från XELOX till CAPOX som används internationellt (matstrups- och magsäckscancer och tjock- och ändtarmscancer). CAPIRI, version 2, namnbyte regim från XELIRI till CAPIRI som används internationellt (tjock- och ändtarmscancer).
Rituximab-Cytarabin högdos kur 2,4,6, version 2, Anvisning för ordination - texten "Kur 6, dag 10 (9, 10 eller 11) ges en extra dos Rituximab före stamcellsskörd." har tagits bort.
Rituximab-CHOP-HDMTX 21, version 2, Dosreduktion rekommendation - Metotrexat, gräns för GFR ändrad till < 50.
Rituximab-MPV kur 1,3,5, (7), version 2, tid för infusion Metotrexat är ändrad till 3 timmar (tidigare 2 tim). Anvisning för ordination - "Maxdos vid denna regim Vinkristin 2,8 mg" borttagen. Text ändrad till: G-CSF dos 0,5 ME/kg och dygn, ges med start dygn 6. Om peg-filgrastim ges 6 mg subkutant dag 6. Dosreduktion rekommendation – Metotrexat, gräns för GFR ändrad till < 50.
Rituximab-MPV kur 2,4,6, version 2, tid för infusion Metotrexat är ändrad till 3 timmar (tidigare 2 tim). Anvisning för ordination - "Maxdos vid denna regim Vinkristin 2,8 mg" borttagen. Text ändrad till: G-CSF dos 0,5 ME/kg och dygn, ges med start dygn 6. Om peg-filgrastim ges 6 mg subkutant dag 6. Dosreduktion rekommendation – Metotrexat, gräns för GFR ändrad till < 50.
Regimerna med Rituximab (lymfom).

Fastställda basfakta – Ixazomib


20180525

Fastställda regimer – Palbociklib och Ribociklib (bröstcancer).
Nivolumab fast dos varannan vecka, Nivolumab fast dos var fjärde vecka och Ipilimumab-Nivolumab (melanom).
Mitoxantron intraperikardiellt och Nivolumab fast dos varannan vecka (lungcancer).
Bevacizumab 10 mg/kg, Cyklofosfamid po, Topotekan iv och Topotekan po (äggstockscancer).

Nytt stöddokument – "Bedömning och hantering av biverkningar i samband med immunterapi med checkpointhämmare", nu version 22/5-2018.


20180413

Fastställda regimer – Nivolumab, Pembrolizumab och IKE polikliniskt (alla lymfom).

Nya versioner av regimer – Metotrexat högdos CNS-profylax, version 2, infusionstid Metotrexat ändrad till 3 timmar (från 24 tim). Åldersgräns för dosreduktion ändrad i enlighet med nytt vårdprogram: Patienter > 70 år ges 2000 mg/m2. Cytarabin högdos CNS-profylax, version 2, åldersgräns för dosreduktion ändrad i enlighet med nytt vårdprogram: Patienter 60-70 år ges 2000 mg/m2/dos. Patienter > 70 år ges 1000 mg/m2 (båda regimerna lymfom).

Fastställda basfakta – Avelumab intravenös infusion och Mitoxantron intraperikardiell instillation.

Nytt stöddokument – Antiemetika Rekommendationer 2017 – Nätverket för cancerrelaterat illamående. Dokumentet finns också publicerat på Sjuksköterskor i cancervård’s webbsida. Tack till Anki Delin Eriksson och Lena Solitander på Sahlgrenska Universitetssjukhuset!


20180312

Fastställda regimer – Regimerna vid behandling av akut promyelocytleukemi (APL) ligger under AML.

Nytt stöddokument – Bedömning och hantering av biverkningar i samband med immunterapi med checkpointhämmare, version 2018-03-07. Dokumentet är översatt från danska och anpassat till svenska förhållanden av Gustav Ullenhag, Martin Sandelin och Sara Sveijer, samtliga verksamhetsområde Blod och tumörsjukdomar, Akademiska sjukhuset. Dokumentet har förankrats i ett kliniskt nätverk för immunologiska biverkningar.


20180226

Fastställda regimer – Alektinib (lunga))

Nya versioner av regimer – Alla regimer med Karboplatin vid lungcancer är nu version 2. Volymen för infusion Glukos 50 mg/ml har ändrats till 250 ml från tidigare 500 ml. Detta för att picc-line ofta används och för att infusionstiden ska bli rimlig. Karboplatin, som har styrkan 10 mg/ml, ger ofta ett rejält tillskott till volymen (500 mg=50 ml).
Paklitaxel och Ramucirumab-Paklitaxel (matstrupe- och magsäckscancer), version 2, texten för premedicinering har utvidgats så att också intravenös medicinering finns med.MATRIX (lymfom), version 2, tillägg har gjorts av Filgrastim som ska ges med start dag 12, i 8 dagar.

Fastställda basfakta – Bortezomib subkutan injektion.


20180125

Fastställda regimer – Atezolizumab och Karboplatin-Nab-Paklitaxel (Abraxane) (lunga). Rituximab-CHOEP 21, Rituximab-MPV, kur 1,3,5,(7) och Rituximab-MPV, kur 2,4,6 (lymfom).

Nya versioner av regimer – Alla regimer för BFM 2004 (lymfom) har nu version 2 där Rituximab ingår. Enligt vårdprogrammet ska Rituximab ges i varje kur. Regimerna vid hjärntumörer har nu version 2, se respektive regim för versionsförändringar.

Fastställda basfakta – Alektinib kapsel.