Nationella Regimbiblioteket
regionala cancercentrum i samverkan

Nationella Regimbiblioteket

Välkommen till hemsidan för Nationella Regimbiblioteket

I nationella regimbiblioteket finns idag drygt 300 fastställda regimer. Fastställande sker efter granskning och godkännande av regimansvariga inom respektive nationell vårdprogramgrupp. De fastställda regimerna finns listade här och kan skrivas ut som pdf-er eller hämtas via xml-filer till Cytodos och CytoBase.

För närvarande (oktober 2017) pågår arbete med nationella regimer inom gynekologisk cancer, prostatacancer och myelom.

Regimer

Tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras – är en nödvändig del av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet inom cancervården.

Nationell samverkan kring läkemedelsregimer optimerar resursutnyttjandet och ger kvalitetssäkrad information som underlättar uppföljning och jämförelser.

Basfakta

Basfakta, medicinska och farmacevtiska fakta, finns fastställda för de flesta läkemedelssubstanser som används vid cancerbehandling.

Nyheter

20180125

Fastställda regimer – Atezolizumab och Karboplatin-Nab-Paklitaxel (Abraxane) (lunga). Rituximab-CHOEP 21, Rituximab-MPV, kur 1,3,5,(7) och Rituximab-MPV, kur 2,4,6 (lymfom).

Nya versioner av regimer – Alla regimer för BFM 2004 (lymfom) har nu version 2 där Rituximab ingår. Enligt vårdprogrammet ska Rituximab ges i varje kur. Regimerna vid hjärntumörer har nu version 2, se respektive regim för versionsförändringar.

Fastställda basfakta – Alektinib kapsel.


20171220

Nya versioner av regimer – FOLFIRI (matstrups- och magsäckscancer), version 2. Infusionstid för Irinotekan ändrad från 30 min till 60 min, vilket är samma som för Kalciumfolinat i regimen. BFM 2004 A24-Rituximab, lymfom, version 2. Enligt vårdprogrammet ska Rituximab ges i varje kur. Övriga regimer för BFM 2004 kommer också att ändras.

Fastställda basfakta – Atezolizumab infusion och Ribociklib, tablett.

Nytt är också att tilläggsinformationen ”Liposomalt” nu kommer med i xml-filen, t.ex Doxorubicin intravenös infusion Liposomalt. Annan tilläggsinformation är ”Nab”, t.ex. Paklilaxel intravenös infusion Nab och ”Bärbar infusionspump”, t.ex Doxorubicin intravenös infusion Bärbar infusionspump.

Oxaliplatin och spoldropp texten i FASS om att ”Natriumkloridlösningar eller kloridlösningar får aldrig användas för spädning när man ger Oxaliplatin” har tolkats som att Glukos 50 mg/ml ska användas som spoldropp. I Regimbiblioteket anger vi Natriumklorid 9 mg/ml som spoldropp med stöd av en artikel där stabiliteten för Oxaliplatin blandad i Natriumklorid 9 mg/ml undersöktes (Metha AM et al. Stability of oxaliplatin in chloride-containing carrier solutions used in hyperthermic intraperitoneal chemotherapy. Int J Pharm. 2015 Feb 1;479(1):23-27). De rapporterar en nedbrytning av Oxaliplatin på < 10 % efter 30 minuter. Tiden för kontakt när Natriumklorid används som spoldropp är liten och försumbar för ev. nedbrytning. Jämför hur ni hanterar Karboplatin, där den blandas i Glukos men där spoldroppet är Natriumklorid.


20171023

Fastställda regimer – Trastuzumab iv laddningsdos 6 mg/kg (matstrups- och magsäckscancer).

Nya versioner av regimer – Trastuzumab iv laddningsdos 8 mg/kg (matstrups- och magsäckscancer), version 2. Olika startdoser om behandling i regim med 14 eller 21 dagar.

Fastställda basfakta –Palbociklib kapsel, Pomalidomid kapsel, Letrozol tablett, Radium (Ra-223) diklorid (Xofigo) intravenös injektion, Irinotekan intraperitoneal instillation och Oxaliplatin intraperitoneal instillation.

Uppdaterad basfakta – Pembrolizumab där Glukos 50 mg/ml också är möjlig infusionsvätska samt information om att infusionskoncentrat också finns registrerat.

Nytt är också sökfunktion som finns högst upp på sidan till höger! Här kan ni skriva in önskad substans och se vilka regimer de ingår i.


20170822

Fastställda regimer – Pemetrexed i Glukos, Cisplatin-Pemetrexed (i Glukos), Karboplatin-Pemetrexed (i Glukos) och Bevacizumab-Cisplatin-Pemetrexed (i Glukos) (Lungcancer).

Generika för Pemetrexed, t.ex Armisarte, ska blandas i infusionsvätska Glukos 50 mg/ml, därför har nya regimer gjorts. Samtidigt har motsvarande beredningar, som redan finns fastställda, fått ett namnförtydligande genom att Natriumklorid respektive (i Natriumklorid) har lagts till i regimnamnet.

Nya versioner av regimer – KLL – Ibrutinib, version 2. Text har lagts till efter utskick från Janssen: ”Hepatit B-virusstatus ska fastställas innan behandling med Ibrutinib startas. Risk för reaktivering av hepatit B.”

Ny versioner av basfakta – Pemetrexed, version 2. Anvisningar för Beredning och hållbarhet samt för Läkemedelsinformation har uppdaterats.


20170707

Fastställda regimer – Rituximab-CHOP-HDMTX (lymfom).
Matstrups- och magsäckscancer - Ramucirumab och Ramucirumab-Paklitaxel är fastställda.
Tjock- och ändtarmscancer - Bevacizumab-FOLFOX, Bevacizumab-Kapecitabin 21 dagar, Cetuximab-FOLFOX 14 dagar, Panitumumab-FOLFIRI och Panitumumab-FOLFOX är fastställda.

Nya versioner av regimer – Matstrups- och magsäckscancer – FLOT och FLOT pump, version 2. Ändrat så att Kalciumfolinat späds i Glukos 50 mg/ml.


20170613

Fastställda basfakta – Panobinostat kapsel och Ruxolitinib tablett är fastställda.

Fastställda regimer – regimerna för lungcancer är nu fastställda. Ett stort tack främst till Ronny Öhman och till Håkan Griph, Ing-Marie Nilsson och Mia Carlsson Lungkliniken, SUS Lund!


20170524

Fastställda basfakta – Regorafenib tablett fastställd.

Fastställda regimer – regimerna för malignt melanom är nu fastställda. Ett stort tack till Gustav Ullenhag, Akademiska sjukhuset, Uppsala!


20170502

Fastställda basfakta – Granisetron, peroral tablett och intravenös injektion fastställda.

Fastställda regimer – fler regimer för tjock- och ändtarmscancer har fastställts, Bevacizumab-FOLFIRI 14 dagar, FLOX, FOLFIRINOX, FOLFOX, FOLFOXIRI, IROX, SOX och XELOX.

Xml-filer – ännu fler regimer har validerats inom GI-området och finns nu tillgängliga.


20170330

Fastställda basfakta – Arseniktrioxid, Necitumumab, Olaratumumab, Osimertinib, Tretionin.

Fastställda regimer – fler regimer för tjock- och ändtarmscancer har fastställts. R-DA-EPOCH (lymfom) är fastställd.

Nya versioner av regimer:
Lymfom – BEACOPP, version 2. Lagt till information för Etoposid och dosreduktion vid lågt P/S-albumin och lågt GFR. Lagt till kontroller inför start av regim och inför ordination.

Xml-filer - ännu fler regimer har validerats och finns nu tillgängliga. Om ni saknar någon regim som xml-fil – hör av er så granskar vi.


referensgruppen

Poster som presenterades på SOF-dagarna i Örebro (Eva Ulff, Jenny Persson, AnnSofie Fyhr och Maarit Anttila Eriksson)


20170221

Fastställda basfakta – Ceritinib

Fastställda regimer – fler regimer vid neuroendokrina tumörer har fastställts (Karboplatin-Etoposid).

Nya versioner av regimer:
Lymfom – Obinutuzumab, kur 1, startdoser och kur 2 osv, underhållsdos, version 2. Dosen vid start dag 1 har ändrats så att 1000 mg ges i en infusionspåse. Text premedicinering har skrivits om. Indikation ändrad till Follikulärt lymfom.

Xml-filer - ännu fler regimer har validerats och finns nu tillgängliga. Om ni saknar någon regim som xml-fil – hör av er så granskar vi.


20161220

Fastställda basfakta – Enzalutamid, Irinotekan liposomal (Onivyde) och Netupitant, palonosetron (Akynzeo).

Fastställda regimer – KLL (kronisk lymfatisk leukemi) regimerna är nu klara. För lymfom är regimerna för BFM 2004 och BEAC klara. De första regimerna för neuroendokrina tumörer är fastställda (Streptozocin, Streptozocin-Fluorouracil). Regimen FLOT med bärbar pump vid matstrupe- och magsäckscancer är fastställd.

Nya versioner av regimer:
Lymfom
– BEAM ver 2. Har ändrat hydreringen från Glukos 50 mg/ml med Na 40 + K 20 till omväxlande Natriumklorid 9 mg/ml och Glukos 50 mg/ml.
– Rituximab-FC intravenös respektive peroral ver 2. Indikation enbart lymfom, tidigare KLL-kronisk lymfatisk leukemi. Dos för Rituximab nu enbart 375 mg/m2, vid KLL från andra kuren 500 mg/m2.

Xml-filer - efter validering finns nu ett flertal xml-filer tillgängliga att ladda hem.


20161121

Fastställda basfakta – Ofatumumab och Trifluridin, tipiracilhydroklorid (Lonsurf).

Basfakta på gång – Enzalutamid, Irinotekan liposomal (Onivyde) och Netupitant, palonosetron (Akynzeo).

Fastställda regimer finns nu också för huvuddelen av KLL (kronisk lymfatisk leukemi), för de första regimerna av testikelcancer respektive tjock- och ändtarmscancer. För urinvägarnas tumörer är nu också de intravesikala regimerna fastställda (BCG, epirubicin och mitomycin). Fler regimerna har lagts till för lymfom, t.ex Bretuximab-vedotin, COMLA, LCAL 99 och MATRIX. Nu återstår endast de olika regimerna för BFM 2004 att göra klara. Stort tack till Mats Jerkeman, Lund, som granskar och återkopplar snabbt.

Nya versioner av regimer:
Bröstcancer – Bevacizumab ver 2, rättat fel dos från version 1. Dosen ska vara 15 mg/kg vid kurintervall 21 dagar.
Lymfom – IKE (Etoposid-Ifosfamid-Karboplatin) ver 2, Ändring av hur mesna ges, förenkling enligt FASS för Uromitexan tabletter.


20161010

Nu är regimerna för bröstcancer fastställda. Ett stort tack till Maria Ekholm, Jönköping, och Henrik Lindman, Uppsala, för hjälp med arbetet!

referensgruppen

Referensgruppen träffades 160929 för diskussion om var vi befinner oss idag och hur vi kan utveckla regimbiblioteket. Många bra förslag på förbättringar kom fram. Bland annat att vi skall ha ett nyhetsbrev som kommer att publiceras på hemsidan och som skall gå att prenumerera på.

Om just du är intresserad av att prenumerera på nyhetsbrevet, skicka mail till ann-sofie.fyhr@skane.se

Frågor och synpunkter gällande innehållet i regimerna mottages tacksamt på samma epostadress.